Култура, Новини

С предимство работим по делата със значим обществен интерес

Районната прокуратура обслужва територията на Самоковска община с 28 населени места, на която функционират едно полицейско управление и два полицейски участъка.
Криминогенната обстановка се определя в значителна степен от струпването на компактни групи население от ромски произход в Самоков, сравнително високото ниво на безработица в района, отдалечените вилни зони от града, големите горски масиви на територията на общината. Тези обстоятелства определят и характерните престъпления: кражби, грабежи, престъпления по транспорта, незаконна сеч на дървен материал, престъпления против личността, самоуправства и хулиганства.
През миналата година прокурорите в Самоковската районна прокуратура заедно с останалите служители са полагали усилия за съобразяване на дейността си със задачите, произтичащи от новото законодателство, както и с промените в обществения живот, като са предприемали съответни и навременни мерки. Създадени са добри колегиални отношения между прокурорите и добри колегиални професионални отношения на прокуратурата с органите на съда, следствието и МВР.
Анализът на резултатите от работата сочи подобряване на качеството на разследването по досъдебните производства. Има още обаче какво да се желае относно професионалната квалификация на органите на разследване.
При разследването на делата все по-рядко се допускат груби нарушения на процесуалните правила, незадълбочено и повърхностно разследване.
Основните проблеми в прокуратурата по съдебния надзор са по отношение на върнатите от съда дела по внесени прокурорски актове и върнатите лица. Във връзка с това са провеждани работни съвещания за отстраняване на противоречива съдебна практика и това е довело до намаляване на броя на върнатите дела, които са 8 за 2012 г. при 17 за 2011 г.
През тази година, а и дългосрочно, прокуратурата в Самоков следва да се усъвършенства, за да бъде още по-ефективна работата й. Трябва да продължи да се осъществява периодичен контрол за своевременно и качествено приключване на проверките по преписките. Необходимо е да се разшири кръгът на проверките, извършвани лично от прокурора, за да може по-бързо и по-ефективно да се приключва работата.
Необходимо е и да продължи дейността за подобряване на взаимодействието с ръководството и органите на РУП – Самоков, с местните органи на власт и самоуправление, като същевременно се осъществява и своевременен контрол по отношение на техните действия.
Наложително е и да продължи работата за подобряване на взаимодействието на Районната прокуратура с държавното горко стопанство и с общинското лесничейство с оглед пресичане на незаконната сеч на дървен материал в района.
Наблюдаващите прокурори по досъдебните производства ще продължат да работят във взаимодействие както с разследващите, така и с всички останали специализирани органи, за да може качествено и в срок да се приключват делата. Особено внимание ще се обърне на решаването с предимство на дела с лица, които имат две и повече неприключени досъдебни производства, както и на делата, при които разследването е продължило над една година.
С приоритет ще се работи по досъдебните производства със значим обществен интерес, които са взети на специален отчет, както и със задържани лица, а и по тези, които са образувани и водени срещу граждани от други държави, също и по производствата за тежки престъпления, извършени от непълнолетни.
Ще се стараем прокурорските актове по съответните преписки и дела да бъдат обосновани и подготвени в срок.
Стремежът ни ще бъде да работим така, че да не се допускат съществени нарушения на процесуалните правила по наблюдаваните досъдебни производства и постановените прокурорски актове. Ще работим и за намаляване на броя на върнатите от съда дела за доразглеждане по внесени прокурорски актове.
В бъдещата си дейност ще се съсредоточим върху постигането на основните цели на прокуратурата: ефективна борба с престъпността; ефективна реализация на наказателното преследване; борба с корупцията; превантивна дейност. Така ще се повиши и общественото доверие към прокуратурата.

Ваня Панева
районен прокурор

Leave a Reply