Новини, Шарен свят

Три проекта ще правят по-ефективна общинската администрация

От 14 ноември започна обучението по проект „По-ефективна и по-ефикасна администрация”, финансиран по програма ОПАК. Изпълнението на цялостния проект стартира още през април и продължава една година. Целта е местната администрация да стане по-ефективна и по-ефикасна чрез повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите. В обучение са включени общо 90 служители.
Дейността започна с двудневно обучение за административно регулиране на стопанските дейности. Завършилите курса получават сертификати. Започва и обучението към Института по публична администрация. В случая целта ще бъде да се подобрят уменията на служителите за работа в екип, делова комуникация и етика.
Общата стойност на проекта е 89 500 лв. Това е вторият проект на Общината, одобрен по Оперативна програма „Административен капацитет”. Първият е „Функционален анализ на администрацията”. В момента се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на фирма, която да направи анализ на администрацията, да посочи силните и слабите й страни и да излезе с предложения за промяна в структурата. Стойността на този проект е 123 хил. лв.
В рамките на тази година е одобрен и трети проект по ОПАК – „Подобряване на процеса на разработка и прилагане на политики за местно и регионално развитие в Община Самоков”. Стойността на проекта е 79 556 лв., а срокът за изпълнение – 9 месеца. Основната цел е изготвянето на Общински план за развитие през периода 2014-2020 г., който да бъде разработен след съответен анализ, проучвания и изследвания.

Leave a Reply