Туристическото дружество пред заплаха да спре дейността си

Дружество „Рилски турист” е осъдено с влязло в сила съдебно решение да плати 150 хил. лв. /точната сума е 149 347,90 лв./ като обезщетение за неправомерно владеене на обект – туристическа спалня „Белчаница”, в периода 2006-2008 г.
Както поясни зам.-председателката на дружеството адв. Иванка Стефанова, делото е образувано от фирма „Пропърти проджектс” с управител Виолета Плакидова и собственик Мира Б. Глосова.
Във връзка със съдебното решение Управителният съвет на дружеството даде на 9 ноември пресконференция, на която думата взеха председателката Марияна Илиева, Ив. Стефанова и членове на съвета.
Сумата от около 150 хил. лв. се формира от главница – 106 хил., лихви – около 30 хил. и други съдебни разноски. Тази сума е непосилна за дружеството, чийто годишен бюджет е двойно по-малък. В същото време като обезпечителна мярка е наложена възбрана върху туристическата спалня „Боровец”. Наложен е и запор върху вземанията на ТД „Р. турист”, като сумите от наеми на хижи и всички останали приходи трябва да се внасят за покриване на многохилядното обезщетение.
На практика това прави невъзможна цялата дейност на 110-годишното дружество и поставя под заплаха изобщо неговото практическо съществуване, категорични бяха шефовете на „Рилски турист”.
Драстичният случай има повече от 20-годишна предистория. Това е една сага, която в някои отношения кореспондира с безкрайния сякаш, мъчителен и безрезултатен в ред насоки т. нар. преход.
На пресконференцията председателката Илиева говори подробно за тази предистория.
През 1950 г. в центъра на Белчин бани е национализиран имот, превърнат в хотел с ресторантска част и дворно място от 2 дка. През 1980 г. самоковското туристическо дружество получава от Окръжния народен съвет въпросния имот с акт за държавна собственост, като доизгражда и обзавежда там, в непосредствено съседство с въпросната сграда, двуетажна постройка – туристическата спалня „Белчаница”, на площ от 156 кв. м. За строителството има съответни протоколи и количествено-стойностни сметки за изразходваните пари.
През 1992 г. Общинският съвет в Самоков реституира част от дворното място и старата сграда, която е долепена до туристическата спалня, въпреки че съгласно законови разпоредби е забранено реституиране на обекти с обществено значение, предназначени за спорт и туризъм. Дружеството освобождава ресторантската и хотелската част, които е получило от Окръжния съвет, и остава да владее само новата постройка. През същата 92-а година тогавашният управителен съвет на „Р. турист” решава, че при новите обстоятелства /след промените през 1989-а и следващите години/ дружеството не е в състояние да стопанисва туристическата спалня в Белчин бани и се обръща към Община Самоков с предложение да приеме сградата, като изплати на дружеството вложените средства. Общината обаче тогава не предприема никакви действия, не е издаден акт за общинска собственост на обекта, няма приемо-предаване и абсолютно никаква реакция или отговор на поставения въпрос.
При това положение туристическото дружество продължава да владее сградата. Отдава я под наем, извършени са значителни ремонтни дейности и подобрения, получено е разрешение и в обекта е направен басейн с минерална вода.
През 2005 г. Общината изведнъж взема решение да ликвидира „своята“ съсобственост с наследниците на имота, основавайки се на молба на новите собственици за компенсация със свободна общинска земя на онази част от имота им, в която е построена туристическата спалня. Незнайно защо обаче Общинският съвет решава вместо да придаде към имота от свободната и неизползвана от никого общинска земя, да продаде на наследника Стамен Гачев самата туристическа спалня. През тази 2005 г. Общинският съвет одобрява акт за частна общинска собственост на имота, включително и акт за самата нова сграда на туристическата спалня, построена от дружеството, а през есента на същата година окончателно решава да продаде обекта.
От дружеството сезират тогава областния управител, търсят неговото съдействие. Внесена е и жалба в съда. Областният управител спира решението на Общинския съвет. Започват съдебни дела. Както уточни г-жа Илиева, на 30 май 2006 г., въпреки че още няма становище на съда, кметът Ангел Николов в изпълнение на решение на общинските съветници /председател на правната комисия в съвета по това време е Любен Василев/ продава имота – част от земята и сградата, на наследника Гачев за 65 407,20 лв. Както уточниха Илиева и Стефанова, само след няколко дни – на 5 юни, въпросният имот, с прибавени към него реституираната през 1992 г. двуетажна сграда и 2 дка двор, е препродаден на фирма „Пропърти проджектс” за 8000 лв. Адв. Стефанова допълни, че пълномощник на страните по сделката е бил Любен Василев.
Междувременно Министерството на регионалното развитие и благоустройството излиза с писмо да се преустанови деактуването и продажбата на спортни и туристически обекти и дори да се преразгледат взети в тази насока решения. Според туристическите деятели сделките, за които става дума по-горе, не са съобразени и с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.
От дружеството се консултират с ръководството на Българския туристически съюз и с областния управител и не освобождават обекта, тъй като се твърди от горепосочените институции, че собствеността на туристическата спалня „Белчаница“ е държавна – налице е акт за държавна собственост.
На 2 август 2006 г. е проведена дискусия с участието на представители на „Р. турист”, БТС, Община Самоков и Областната управа. В този момент представителите на Общината твърдят, че собствеността е общинска, а не държавна, без за това никой да е уведомил туристическите деятели. По това време дружеството е имало наемател на туристическата спалня „Белчаница”, който междувременно е извършил ремонт на покрива и цялата сграда и е построил басейна с минерална вода, за който вече стана дума. Това явно е предизвикало апетити у някого, правят извод туристическите деятели.
От новия собственик „Пропърти проджектс” настояват, ако не се освободи имотът, дружеството да плаща 3000 лв. месечен наем. Сезирани са пак БТС и областният управител. На 16 август 2006 г. с договор БТС отново възлага на самоковското туристическо дружество да стопанисва „Белчаница”. На основата на този договор и на уверенията на областния управител дружеството не освобождава сградата.
В същото време от „Пропърти проджектс” разрушават старата постройка, залепена до самата спалня. При това се нанасят значителни щети на сградата на туристическата спалня – получава се отвор в западната стена, повреден е покривът. Изпраща се комисия от дружеството, която да направи оглед на място и да прецени какъв ремонт трябва да се направи и колко пари ще са необходими за това. Влагат се средства с цел да се възстанови и запази сградата на туристическата спалня.
През февруари 2007 г. проблемите отново се обсъждат на работна среща с участието на главния секретар на БТС Венцислав Удев. Поради прекратяване на договора с наемателя е сключен договор за отговорно пазене на имуществото в туристическата спалня със Саркиз Инджиян, който декларира, че знае за водените съдебни дела за имота.
В края на 2008 г. съдебното дело е приключено, признат е актът за общинска собственост и дружеството е поканено да освободи обекта, както и да плати близо 5000 лв. съдебни разноски.
През 2010 г. „Пропърти проджектс” завежда ново съдебно дело за обезщетение за несвоевременно освобождаване на обекта. От дружеството предявяват претенции за обезщетения във връзка с направените в сградата ремонти и подобрения.
Организирана е среща с кмета на общината. Туристическите деятели се срещат и с общинските съветници. Някои от тях, според членове на Управителния съвет на дружеството, чак тогава разбират за какво точно са гласували през 2006 г….
Тъй като никой самоковски адвокат не се наема да поеме делото, тази задача е поверена на софийска адвокатска кантора. Нейният представител обаче – Омар Муслах, според адв. Стефанова, така и не ги уведомявал за това, какво се случва по делото, не се явил на заседание, изпуснал срок за обжалване и пр. Провеждани са многократни, но безрезултатни срещи с въпросния адвокат. Членове на Управителния и Контролният съвет на дружеството се съмняват дали пропуските на софийския юрист не са направени умишлено и настояват да му се потърси отговорност. Едва от нает по-късно нов адвокат Управителният съвет разбира истинското положение по развитието на делото.
Така се стига в крайна сметка, след последното съдебно решение, до казуса, че трябва да се намерят 150 бона, в противен случай дружеството ще остане не само без туристическата спалня в Белчин бани, но и без туристическата спалня в Боровец, върху която, както стана вече дума, е наложена възбрана.
Становището на Управителния съвет е, че целта на определени личности не са парите, а новата голяма апетитна хапка – туристическата спалня в Боровец. По този начин един след друг най-атрактивните имоти на дружеството сменят собственика си и това почти обезсмисля и прави невъзможна дейността на общественото сдружение, създадено по начало с най-благородни цели.
Отделно, съгласно решението на съда, са въведени и запори върху вземанията на дружеството на сумите за наем от 9-те туристически обекта – фактически те вече трябва да се изплащат не на самото дружество, а по изпълнителното дело.
При това туристическите деятели уточняват, че голяма част от туристическата спалня в Боровец всъщност е държавна собственост и възбраната е неправомерна. И изобщо как се постановява възбрана върху имот на сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза, питат те в недоумение.
В момента – до 19 ноември, тече двуседмичният срок за доброволно изпълнение на съдебното решение. В същото време сградата на бившата туристическа спалня „Белчаница” е разрушена и се разграбва.
От ръководството на дружеството вече са се срещнали с кмета Владимир Георгиев и са го запознали с проблема. Търси се и съдействието на общинските съветници. На срещи с наемателите на туристически обекти те са помолени да предоставят на дружеството заеми, за да може да помогнат за набирането на суми за изплащане на огромния за възможностите на сдружението съдебен иск. Работи се и по въпроса за евентуално теглене на банкови кредити. Освен това решението на съда ще се обжалва.
Туристическите деятели са силно разтревожени и питат как от 1992 до 2005 г. – цели 13 години, никой от Общината не се е сетил за този обект и не са предприети никакви действия за това „Белчаница” да стане общинска собственост, а след това много бързо туристическата спалня е продадена и препродадена. Средствата от продажбата на сградата отиват в Общината без туристическото дружество, което я е построило, да получи нито лев.
Държавна или общинска е собствеността върху обекта? БТС и Областната управа претендират за собственост, обектът се владее от наемател, а последствията падат върху най-слабата страна – туристическото дружество, възмутени са от Управителния съвет на сдружението.
Става въпрос за обществена структура, създадена с най-благородни намерения в самото начало на миналия век и призвана да работи за укрепване на физическото и душевното здраве на хората, за екологично възпитание, опазване на природата, да развива спортно-туристическа дейност. Сега съществуването на тази структура е буквално поставено на карта.
Самоковското е сред малкото дружества в страната, които все още развиват социален туризъм. Как да развиваме по-нататък социална дейност, как да функционират клубовете ни, как да подкрепяме туристическите изяви в училищата, питат от ръководството на дружеството. Не смеят и да отворят дума пък за международната дейност, където особено през последните години са едни от най-големите успехи на сдружението и на неговия младежки клуб, популяризирали името на Самоков в много европейски страни и особено на Балканите.

Тодор Попов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*