Здраве, Новини

Уранът в самоковската вода е в нормата

Във връзка с публикациите във вестника в последно време за чистотата на водата и изпратено писмо от „Приятел” в редакцията получихме следния отговор от директора на Регионалната здравна инспекция в Софийска област д-р Александър Златанов:
„В съответствие с изискванията, наложени от ЕС, в България действа Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели /”Държавен вестник”, бр. 30 от 2001 г./. Наредбата е издадена на осн. чл. 135, т. 3 във връзка с чл. 189 от Закона за водите /”ДВ”, бр. 65 от 2006 г./ и чл. 17 от Закона за здравето /”ДВ”, бр. 70 от 2004 г./ и е в съответствие с Директива на Съвета на Европа 98/83/ЕС от 3 ноември 1998 г. за качеството на водата, предназначена за консумация от хората, публикувана в Официалния вестник на ЕО Л 330/32, в сила от 5 декември 1998 г. С рамковата директива за водите се въвежда нов модел за управление на речните басейни и контрол върху количеството и качеството на използваните водни ресурси.
Една от насоките в работата на Световната здравна организация /СЗО/ е да не се допуска замърсяване на водите във водосборната област на водохващанията като основно правило на подхода за предотвратяване на здравния риск. Тази дейност се осъществява от компетентните здравни органи /РЗИ – Софийска област/ и водоснабдителните дружества /в Софийска област: „ВиК” ЕООД – София и „ВиК-Бебреш” – Ботевград/ съвместно с органите за местно самоуправление /съответните общински ръководства/. СЗО определя и безопасните препоръчителни стойности на микробиологичните, химичните и радиологичните показатели в питейната вода. Допълнителните превантивни мерки, целящи достигане на концентрации, значително по-ниски от безопасните за здравето на човека, са определени с Наредба № 9. Същата наредба определя и честотата на извършвания мониторинг на питейната вода в населените места.
Водоснабдяването на Самоков се осъществява от речно водохващане „Пукната скала” и от отклонение от Софийския водопровод. Речното водохващане се стопанисва от „ВиК” – София. Суровата вода се обеззаразява в хлораторно „Гюргева чешма”, след което водата се акумулира в резервоар с обем 4 хил. куб. м и се подава към града.
Водоснабдяването на с. Бели Искър се осъществява от речно водохващане на р. Бели Искър и каптаж „Алти самун”. Водата се акумулира в два резервоара, където се обеззаразява преди подаването във водопроводната мрежа.
РЗИ – Софийска област извършва постоянен и периодичен мониторинг на водата, подавана във водопроводните мрежи на населените места в областта. През последната година няма отклонения по микробиологични и химични показатели в питейната вода на Самоков и Бели Искър. Не са регистрирани и епидемични взривове в тези населени места, предизвикани по воден път.
Радиологичните показатели в питейната вода се изследват от Националния център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/. Съгласно протоколи за радиологичен анализ на водата на Самоков от 20 юли 2016 г. и на Бели Искър от 12 септември 2016 г., извършени от НЦРРЗ, показател „естествен уран” за Самоков и Бели Искър съответства на изискуемата норма.
По отношение обследване на територията на затворени уранови мини и нивото на естествена радиация в даден район компетентен орган е Националният център по радиобиология и радиационна защита.”

Leave a Reply