Новини, Шарен свят

Финансират с 5.5 млн. лв. Стратегията на МИГ-а

На общо събрание на 18 май бе представена информация за сключеното споразумение за финансиране на стратегията на Местната инициативна група /МИГ/. Общия размер на одобрените средства е 5 540 982 лв., от които близо 3 млн. лв. са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 1.4 млн. лв. са от Европейския социален фонд и малко над 1,1 млн. лв. – от Европейския фонд за социално развитие.
Целта на Стратегията е да се стимулира местното развитие чрез насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност и осигуряване на заетост и стабилни доходи. За постигане на тези цели МИГ-Самоков ще оказва финансова подкрепа за проекти на местни граждани и организации.
На общото събрание бе представен и график за прием на проектните предложения. От юли започва приемането на проекти за инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Приемът ще продължи до септеври. Могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел в социалната, спортната и културната сфера.
През септември и октомври ще се приемат проекти по мярката за инвестиции за преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Тук могат да кандидатстват земеделски производители и фирми. Те имат право да кандидатстват – през октомври, ноември и декември – и по мярката за подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства.
Друга мярка е по отношение на равния достъп до възможности за учене през целия живот на хора от всички възрасти. В този случай могат да кандидатстват Общината, неправителствени и обучителни организации.
До края на годината ще бъде обявена и мярка, насочена към по-добра грижа за хора с увреждания и лица над 65 г., които не могат да се самообслужват. Могат да кандидатстват – през ноември и декември – работодатели и неправителствени организации.
Посоченото дотук включва половината от мерките по Стратегията. Следващите мерки ще бъдат обявени през 2019 г. На събранието бе уточнено, че всеки прием ще бъде съпроводен с информационна кампания. Екипът на МИГ също ще извършва консултации в офиса си в Туристическия информационен център в сградата на Общината /партер, юг/.

Leave a Reply