Новини, Шарен свят

Финансова помощ за пчеларите

Какви са възможностите за финансиране за кошери, пчелни семейства и пчелни майки по Националната пчеларска програма през 2015 г.?
В т. нар. дейност 2 допустими за подпомагане са само отводки. Системите кошери, които ще бъдат подпомагани, са като миналогодишните.
Новости има по отношение на размерите на кошерите. Миналата година е било наложено ограничение стената на кошера да бъде точно 25 мм, а тази година ще се следи стената на кошера да е минимум и не по-малко от 25 мм. Това дава повече свобода на пчеларя и ще бъде улеснение при подмяна на частите, които ползва. Има ограничения по отношение на броя на новите кошери, които могат да бъдат закупени. Той трябва да бъде съответен на наличните пчелни семейства в пчелина към момента на кандидатстване и не бива да бъде повече от 50.
За помощ могат да кандидатстват физически и юридически лица, сдружения на пчелари с минимум 20 налични пчелни семейства. По отношение на кошерите – трябва да има повече от 150 семейства, налични в пчелина към датата на кандидатстване.
Важно изискване е новозакупените кошери да бъдат заселени, т. е. да бъдат действащи, към датата на изплащане.
По отношение на финансирането за пчелни семейства и пчелни майки допустими за подпомагане са отводките, новите пчелни семейства, закупени от регистрирани по Наредба № 47 пчелини. Могат да кандидатстват физически и юридически лица и сдружения на пчелари с 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване. Те не трябва да са получили повече от 150 отводки от предходните програми.
За да бъде допустимо създаването на сдружение, то самото трябва да бъде регистрирано като земеделски производител, както и да има собствени пчелини или пчелини на своите членове. Това е и новото в сравнение с предходната програма.
Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, да имат надлежно регистриран пчелин, който да е под ветеринарно-медицински контрол, броят на закупените отводки трябва да бъде не повече от 50 и не по-малко от броя на наличните пчелни семейства по време на кандидатстване. По отношение на майките не се изисква заявление за намерението да бъдат използвани за подмяна или за умножение на пчелните семейства. Допустимият брой на закупените пчелни майки трябва да бъде в зависимост от броя на пчелните семейства, закупени към датата на кандидатстване.

Leave a Reply