Новини, Статии, коментари, Туризъм, Шарен свят

Хотел „Арена – Самоков” набира скорост?! Как?…

Ти­хо, по­ле­ка, до­ри не­за­бе­ле­жи­мо за по­ве­че­то от нас, но­ви­ят об­щин­с­ки хо­тел „Аре­на” на­би­ра ско­рост. Си­гур­на съм, че то­ва, ко­е­то на­у­чих за не­го­во­то раз­ви­тие в пър­ви­те дни на тре­тия ме­сец от от­к­ри­ва­не­то му, е не­ве­ро­ят­но доб­ра из­не­на­да не са­мо за мен. То ще до­ка­же въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то пред­ла­га пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то пред ед­на… же­на. И пред хо­ра­та, под­к­ре­пя­щи иде­я­та за пус­ка­не­то на ком­п­лек­са в дейс­т­вие.

И та­ка – на 11 де­кем­в­ри м. г. пър­ва­та но­щув­ка тук пра­вят во­лей­бо­лис­ти­те на „Ма­рек Юни­он Ив­ко­ни” от Дуп­ни­ца. Пър­во­то го­ля­мо тър­жес­т­во в рес­то­ран­та е на ПТГ ”Ни­ко­ла Вап­ца­ров” по по­вод 50-го­диш­ни­на­та от ос­но­ва­ва­не­то на учеб­но­то за­ве­де­ние. Пър­во­то 100-про­цен­то­во за­е­ма­не на всич­ки мес­та е още на пър­во­то но­во­го­диш­но пос­ре­ща­не на гос­ти в хо­те­ла…

Но как то­ва всич­ко тол­коз бър­зо се случ­ва? Зна­ем, че ма­ги­чес­ки пръч­ки ня­ма. То­га­ва? Яв­но е има­ло го­ля­ма пред­ва­ри­тел­на под­го­тов­ка, не­ви­ди­ма ежед­нев­на мис­лов­на и прак­ти­чес­ка дей­ност на хо­ра­та, тръг­на­ли нап­ред с упор­с­т­во, със зна­ния, но и с опит.

Още пре­ди вли­за­не­то на хо­те­ла в дейс­т­вие е пус­нат в ин­тер­нет мре­жа­та про­фе­си­о­нал­но нап­ра­вен хо­тел­с­ки сайт. Бла­го­да­ре­ние на не­го, как­то и на ежед­нев­ни­те ко­рес­пон­ден­ции на мо­ми­че­та­та в турис­ти­чес­ки­ят офис Та­ня Кри­ко­рян и Ди­а­на Пър­ва­но­ва с туропе­ра­тор­с­ки фир­ми и ин­ди­ви­ду­ал­ни ту­рис­ти, хо­те­лът е бил пъ­лен за но­во­го­диш­на­та ве­чер.

„Бе­ше за­пом­ня­ща се ве­чер. Посрещнаха ни в рес­то­ран­та ка­то ча­ка­ни гос­ти. Има­ше бо­га­та фол­к­лор­на прог­ра­ма. До­ри и за­ря, ко­га­то уда­ри по­лу­нощ. Чу­дес­но си пре­ка­рах­ме. Мно­го ни ха­ре­са и ето ни от­но­во с до­мо­ча­ди­е­то”, ще спо­де­ли във фо­а­йе­то не­поз­нат со­фи­я­нец при пов­тор­но­то ми ид­ва­не тук.

До 19 фев­ру­а­ри, ко­га­то ин­те­ре­сът на мно­зи­на на­ши чи­тате­ли към дейс­т­ву­ва­щия ве­че ком­п­лекс ме от­ве­де там, в не­го са нап­ра­ве­ни 1042 но­щув­ки от 600 ту­рис­ти. Твър­де ин­т­ри­гу­ващ се оказ­ва със­та­вът на ид­ва­щи­те тук. Но­щув­ки­те са ре­а­ли­зи­ра­ни от 900 бъл­га­ри и  142 чуж­ден­ци, сред ко­и­то най-мно­го са гос­ти­те от Ма­ке­до­ния и Гър­ция. Ус­лу­ги­те на хо­те­ла ве­че са пол­з­ва­ли и ту­рис­ти от Сър­бия, Сло­ве­ния, Ал­ба­ния, Ис­па­ния, Гер­ма­ния, Ита­лия, Хо­лан­дия, Ес­то­ния, Пол­ша, Ру­мъ­ния, та до­ри и от САЩ и Ко­рея. Раз­но­об­раз­на па­лит­ра от хо­ра, пред­по­че­ли да ви­дят с очи­те си рек­ла­ми­ра­ния на сай­та об­щин­с­ки хо­тел.

Да при­пом­ним, че Са­мо­ков нав­ре­ме­то бе един­с­т­ве­ни­ят сред по-го­ле­ми­те гра­до­ве в стра­на­та без хо­тел. Чак след 1989 г. сво­бод­на­та ни­ша за­поч­на да се за­е­ма от час­т­ни хо­те­ли.

Доб­ре, сай­тът е един от из­точ­ни­ци­те за раз­г­ла­са на хо­те­ла и за прив­ли­ча­не на пър­ви­те не­го­ви гос­ти. Но са­мо той не е дос­та­тъ­чен. Дру­го как­во прив­ли­ча ту­рис­ти­те, раз­питвам са­ма­та шеф­ка на ком­п­лек­са Лю­бос­ла­ва Яр­лов­с­ка. Неж­на, спо­кой­на мла­да же­на, из­лъч­ва­ща фи­нес и… при­тес­ни­тел­ност. Чо­век, кой­то не я поз­на­ва, труд­но би до­пус­нал, че имен­но тя е в ос­но­ва­та на случ­ва­що­то се тук.

Любослава Ярловска

„За­ло­жих­ме пър­во на рек­ла­ма­та и ре­гис­т­ра­ци­я­та на хо­те­ла в раз­лич­ни  сай­то­ве за ре­зер­ва­ции. Ос­вен сай­та на хо­те­ла, го­ля­ма ро­ля изиг­ра­ха и два­та го­ле­ми билбор­да: еди­ни­ят – на вход­но-из­ход­на­та част на гра­да ни в по­со­ка Со­фия, вто­ри­ят – пред ма­га­зи­на на „М Тел”. Ко­леж­ки­те от тур офи­са  из­п­ра­щат ежед­нев­но пис­ма и офер­ти с ин­фор­ма­ция за но­во­от­к­ри­тия хо­тел „Аре­на”, как­то и с ус­лу­ги­те, ко­и­то пред­ла­га, на туропе­ра­тор­с­ки фир­ми. Стар­ти­рах­ме и с нис­ки це­ни с иде­я­та да се за­я­вим на ту­рис­ти­чес­кия па­зар, да прив­ле­чем по­ве­че по­се­ти­те­ли. Към це­ни­те до­ба­вих­ме и ня­кои „при­мам­ки” за ту­рис­ти­те. Ос­вен но­щув­ка и за­кус­ка, це­на­та включ­ва пол­з­ва­не­то на СПА-ус­лу­ги­те в хо­те­ла, ба­сей­на, без­п­лат­но мяс­то на об­щин­с­ки­те пар­кин­ги в Бо­ро­вец. До края на фев­ру­а­ри це­на­та е 34 лв., от 1 март ще бъ­де 27 лв., а от 1 ап­рил – 25 лв. на чо­век.  През лет­ния се­зон ос­вен всич­ко то­ва ту­рис­ти­те ще пол­з­ват и 20 % от­с­тъп­ка от це­на­та на те­нис кор­та и ми­ни-фут­бол­но­то иг­ри­ще в съ­сед­с­т­во. Ве­че има­ме уго­вор­ка с на­е­ма­те­ли­те на кор­та и иг­ри­ще­то. Пра­вим всич­ко въз­мож­но  хо­те­лът да ста­не поз­нат на ту­рис­ти­те – на­ши и от дру­ги стра­ни, за да мо­же след вре­ме той да си стъ­пи на кра­ка, а за­що не и…”

Лю­бос­ла­ва спи­ра. Въз­дър­жа се може би да спо­ме­не за са­мо­из­д­ръж­ка, ве­ро­ят­но за­ра­ди кри­зис­но­то вре­ме, в ко­е­то жи­ве­ем. Ес­тес­т­ве­но, то­ва за ня­кои се­га из­г­леж­да ка­у­за пер­ду­та, но си­гур­но не би би­ло не­въз­мож­но в бъ­де­ще. Спе­че­ли ли се до­ве­ри­е­то на от­ся­да­щи­те ту­рис­ти в хо­те­ла, за­во­ю­ва ли се име, ими­дж сред ту­рис­ти­чес­ки­те сре­ди, по-на­та­тък е по-лес­но. За­се­га по­ма­га и ин­фор­ма­ци­я­та, че хо­те­лът е нов.

През яну­а­ри тук е нап­ра­ве­но и пър­во­то час­т­но пар­ти на бъл­га­ри от Со­фия. Нап­ра­ве­на е и пър­ва­та за­яв­ка за праз­ну­ва­не на сват­ба тук – за 31 ав­густ. До­ка­то раз­го­ва­рях­ме, хо­ра очак­ва­ха Лю­бос­ла­ва за уго­вор­ка за но­ва сват­ба в хо­те­ла.

„За мла­до­жен­ци­те сме под­гот­ви­ли и спе­ци­а­лен по­да­рък, но не­ка той бъ­де из­не­на­да за тях”, спо­де­ли уп­ра­ви­тел­ка­та.

Оказ­ва се, че и уикен­ди­те през май са из­ця­ло ре­зер­ви­ра­ни – за аби­ту­ри­ен­т­с­ки праз­нен­с­т­ва, вклю­чи­тел­но за се­мей­но из­п­ра­ща­не на зре­лос­т­ни­ци, мла­деж­ки ба­ло­ве и пр.

Са­ми­ят рес­то­рант тук пред­раз­по­ла­га и е удоб­но и уют­но мяс­то за се­мей­ни и фир­ме­ни тър­жес­т­ва, ра­бот­ни сре­щи, бан­ке­ти. Тук об­щи­на­ри­те се по­чер­пи­ха и след при­е­ма­не­то пре­ди ня­кол­ко дни на са­мо­ков­с­кия бю­д­жет за та­зи годи­на. От 4 до 9 март рес­то­ран­тът е на­пъл­но за­ет – има за­яв­ки за ос­мо­мар­тен­с­ки тър­жес­т­ва. Пак през март и ап­рил са нап­ра­ве­ни ве­че ре­зер­ва­ции за се­ми­на­ри и раз­лич­ни фир­ме­ни изя­ви.

Хо­те­лът се оказ­ва под­хо­дя­що мяс­то и за т. нар. зе­ле­ни учи­ли­ща. Пред­ло­же­ния и за­яв­ки за тях по вре­ме на про­лет­на­та уче­ни­чес­ка ва­кан­ция са дош­ли ве­че от Вар­на, Со­фия, Ве­ли­ко Тър­но­во.

Две­те же­ни – Лю­бос­ла­ва Яр­лов­с­ка и шеф­ка­та на спор­т­на­та за­ла Кра­си­ми­ра Ба­но­ва – бла­го­да­ре­ние на кон­так­ти­те и в спор­т­ни­те сре­ди, са кан­ди­дат­с­т­ва­ли и са ус­пе­ли да спе­че­лят ква­ли­фи­ка­ци­он­ни­ят тур­нир „Ев­ро­бас­кет 2013” за же­ни да се про­ве­де в Са­мо­ков. На­ци­о­нал­ни­ят жен­с­ки от­бор през май ще про­ве­де под­гот­ви­тел­ния си ла­гер в хо­те­л „Аре­на” и в спор­т­на­та за­ла. След то­ва, през юни, за­поч­ват ев­рок­ва­ли­фи­ка­ци­и­те на на­ци­о­нал­ни­те жен­с­ки от­бо­ри на Швей­ца­рия, Сло­ве­ния, Гър­ция и Бъл­га­рия.

В края на яну­а­ри тук са би­ли ти­мо­ве по фут­зал, в края на фев­ру­а­ри прис­ти­гат от­бо­ри по та­е­ку­он­до. При ма­чо­ве и сре­щи на бас­кет­бол­ни и во­лей­бол­ни от­бо­ри в за­ла „Аре­на”, по-го­ля­ма­та част от клу­бо­ве­те ре­зер­ви­рат ве­че  нас­та­ня­ва­не в но­вия хо­тел.

А ля­то­то? То съ­що мо­же да се ока­же ин­те­рес­но за ре­ши­ли­те да на­ми­нат към на­шия край. Ос­вен спо­ме­на­ти­те до­се­га удоб­с­т­ва на хо­те­ла, ком­п­лек­сът ще им пред­ло­жи и раз­ход­ка с… ве­ло­си­пе­ди, как­то се прак­ти­ку­ва и в за­пад­ни­те стра­ни. По­се­ти­те­ли­те ще мо­гат да се нас­ла­дят и на при­род­ни­те кра­со­ти по еко­пъ­те­ки­те в ра­йо­на.

Ин­те­рес­но е, че но­ви­ят ком­п­лекс ве­че се пол­з­ва не са­мо от ту­рис­ти, но и от са­мо­ков­ци, раз­б­ра­ли за ус­лу­ги­те, пред­ла­га­ни в не­го. Тук ви­дях нап­ри­мер поз­нат об­щин­с­ки съ­вет­ник, за ко­го­то ми ка­за­ха, че се гмур­ка поч­ти все­ки ден в ба­сей­на. Има хо­ра, на ко­и­то им ха­рес­ват са­у­на­та, аро­ма­са­у­на­та, пар­на­та ба­ня, джа­ку­зи­то, ре­лакс зо­на­та…

Ве­чер­но вре­ме и през уикен­ди­те пък има ре­дов­ни по­се­ти­те­ли в рес­то­ран­та – на ка­фе, тор­тич­ка, в раз­го­во­ри с при­я­те­ли в уют­на об­с­та­нов­ка.

Иде­и­те бъ­кат ед­на след дру­га. В мо­мен­та се до­го­ва­рят кур­со­ве за про­веж­да­не на уро­ци по плу­ва­не за де­ца. Мис­ли се и за обо­руд­ва­не на фит­нес за­ла­та, за от­к­ри­ва­не на ма­саж­ни ка­би­не­ти, за пол­з­ва­не ус­лу­ги­те на ма­са­жист…

Как­во е хо­тел без рес­то­рант?! Тук, в не­го, в кух­ня­та, всич­ко се при­гот­вя на мо­мен­та. С го­ля­ма по­пу­ляр­ност се пол­з­ват осо­бе­но пи­ци­те. Глав­ни­ят гот­вач Ан­гел Ко­вач­ки ги пра­ви по ав­тен­тич­на ита­ли­ан­с­ка ре­цеп­та. Тук се пред­ла­гат и ве­че до­би­ли­те из­вес­т­ност и ста­на­ли лю­би­ми на мно­го хо­ра тур­с­ки хляб, пър­лен­ки, са­мо­ков­с­ки и рил­с­ки сач. Не лип­с­ват и тра­ди­ци­он­на­та, и ев­ро­пейс­ката кух­ня…

„Хо­те­лът бе пос­т­ро­ен и се от­во­ри в най-го­ля­ма­та кри­за. Ум не ми го по­би­ра как се съг­ла­сих­те да се за­е­ме­те с не­що, за ко­е­то по­ве­че от две го­ди­ни се тър­се­ха ме­ни­д­жъ­ри, фир­ми до­ри от чуж­би­на…”, ма­кар и убе­де­на ве­че в доб­рия из­бор в ли­це­то на Яр­лов­с­ка, все още тър­ся от­го­вор как та­зи мла­да же­на се е за­е­ла с та­зи за­гу­бе­на спо­ред мно­зи­на ка­у­за.

„Ко­га­то ми се пред­ло­жи от мес­т­но­то ръ­ко­вод­с­т­во да по­мог­на за раз­ра­бот­ва­не­то на ту­рис­ти­чес­кия про­дукт в гра­да, ве­че бях на­яс­но с мне­ни­я­та на са­мо­ков­ци за об­щин­с­кия хо­тел ка­то за из­ли­шен, не­нав­ре­ме­нен, без бъ­де­ще… За­то­ва и пър­ви­те ми чув­с­т­ва бя­ха сме­се­ни, не крия, че бях при­тес­не­на. Но го при­ех ка­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во, до­ри и към са­ма­та се­бе си. От 18 го­ди­ни ра­бо­тя в сфе­ра­та на ту­риз­ма. Ха­рес­вам  Са­мо­ков и си оби­чам  ра­бо­та­та. А и… край­но вре­ме бе­ше при на­ли­чи­е­то ве­че на хо­тел да се за­ра­бо­ти с иде­я­та за раз­ви­тие на ту­риз­ма и хо­те­ли­ер­с­т­во­то в гра­да. Дос­та емо­ции, дос­та нер­ви има­ше в на­ча­ло­то, но важ­но­то е, че с це­лия пер­со­нал, как­то и с по­мощ­та на об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция пре­гър­нах­ме иде­я­та и се за­ех­ме да я осъ­щес­т­вим. Към мо­мен­та чис­ле­ност­та на пер­со­на­ла е 40 чо­ве­ка. Тук се включ­ват и ра­бо­те­щи­те в ту­рис­ти­чес­кия ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър, по под­дръж­ка­та на хо­те­ла, за­е­ти­те в СПА цен­търа, сче­то­вод­ния от­дел, хо­тел­с­кото до­ма­кин­с­т­во, за­ве­де­ни­я­та за хра­не­не, ре­цеп­цията. Се­га, от дис­тан­ци­я­та на ве­че пъл­ни­те два ме­се­ца от от­ва­ря­не­то на хо­те­ла, ре­зул­та­тът е оче­ви­ден. Пред­с­та­вих­ме Са­мо­ков и об­щи­на­та на меж­ду­на­род­на­та ту­рис­ти­чес­ка бор­са в Со­фия, по­лу­чих­ме и спе­ци­ал­на­та наг­ра­да, как­то зна­е­те, за ат­рак­тив­ност на фол­к­ло­ра и тра­ди­ци­и­те в ре­ги­о­на”, от­го­ва­ря шеф­ка­та на ком­п­лек­са.

Раз­г­леж­дам с удо­вол­с­т­вие глав­но­то фо­а­йе на хо­те­ла, бар­че­то и рес­то­ран­та, лю­бу­вам се на кар­ти­ни­те на Злат­ка Дъ­бо­ва. На ре­цеп­ци­я­та на раз­по­ло­же­ние на гос­ти­те са рек­лам­ни дип­ля­ни и бро­шу­ри за гра­да и ре­ги­о­на.

В асан­сьо­ри­те ме очак­ва но­ва из­не­на­да – във все­ки от тях е ока­че­но стил­но таб­ло, ко­е­то пред­с­та­вя на гос­ти­те на хо­те­ла въз­мож­нос­ти­те за еко­ту­ри­зъм око­ло Са­мо­ков, за­поз­на­ва ги със за­бе­ле­жи­тел­нос­ти­те на ра­йо­на. Във вся­ка от ста­и­те, ес­тес­т­ве­но, има и дип­лян­ки за ус­лу­ги­те, пред­ла­га­ни в хо­тел­с­кия ком­п­лекс.

„Все още ня­как праз­но ми е във фо­а­йе­то, не крие неудов­лет­во­ре­ност­та си Лю­бос­ла­ва. Го­во­ри­ла съм ве­че тук, в под­хо­дя­щи вит­ри­ни, да бъ­дат пос­та­ве­ни ня­кои ет­ног­раф­с­ки ек­с­по­на­ти от му­зея, мал­ки на­ход­ки от ар­хе­о­ло­ги­чес­ки­те раз­коп­ки. Бар „Па­но­ра­ма” на пос­лед­ния етаж все още не сме от­во­ри­ли. Ще по­мис­лим и за то­ва. През ля­то­то ще озе­ле­ним площ­та око­ло хо­те­ла. Вън­ш­на­та ви­зия на  це­лия ком­п­лекс с хо­те­ла и залата е много важ­на. Ще пос­та­вим ма­сич­ки от­към юж­на­та стра­на на хо­те­ла, дет­с­ки кът ще се офор­ми – с пей­ки, цве­тя… Зна­е­те ли, ид­вам от хол­динг, къ­де­то се ра­бо­ти, та­ка да се ка­же, 24 ча­са в де­но­но­щи­е­то. Ус­пе­ем ли и тук та­ка да под­ре­дим не­ща­та, да гле­да­ме на ра­бо­та­та не ка­то на дър­жав­на и си­гур­на, а ка­то на на­ша, ка­то на ра­бо­та, от ко­я­то за­ви­си бъ­де­ще­то на всич­ки ни, ще има­ме ус­пе­хи. Всич­ко е в на­ши­те ръ­це, в на­ше­то же­ла­ние, в на­ша­та ини­ци­а­тив­ност…”

…Пог­ле­да ми прив­ли­чат два­ма мал­чу­га­ни, след­ва­ни от мъж и же­на, из­ли­за­щи от асан­сьо­ра. Де­ца­та – на око­ло 4-5 го­ди­нки, са об­ле­че­ни в ат­рак­тив­ни зим­ни грей­ки, мъ­жът е с две ски­ор­с­ки кас­ки в ръ­це. Го­ля­ма­та вит­ри­на на фо­а­йе­то по­ма­га на лю­бо­пит­с­т­во­то ми – гру­па­та се кач­ва в ко­ла със со­фийс­ка ре­гис­т­ра­ция и спе­ци­а­лен ба­гаж­ник от­го­ре за ски. По­тег­лят за Бо­ро­вец, а ве­че от сед­ми­ца са тук  /виж­дам ги и след три дни/. Хо­тел­с­ка­та офер­та в „Аре­на – Са­мо­ков” яв­но им из­ли­за дос­та из­год­на…

Над­ка Вар­да­ро­ва

 

Leave a Reply