Новини, Шарен свят

Цената на газа падна, „синьо гориво” имат 28 % от домакинствата

От началото на април цената на природния газ бе намалена значително. По този повод и във връзка с все по-широкото навлизане на газификацията в бита ни разговаряме с Борислав Чилингиров, член на Съвета на директорите  на фирмата по газификация „Комекес”.

– Г-н Чилингиров, от 1 април има радостна за абонатите промяна на цените на газа. За какво намаление става въпрос и кое го предизвика?
– Общото намаление за всички потребители е в размер на 24,69 лв. на МВтч (от 2018 г. доставката на  природен газ се калкулира в енергийни единици с мярка – мегаватчас). Така крайната цена (с ДДС) за битови потребители от 86,44 лв. през март 2020 г. стана 61,75 лв. за април. Превърнато в нм3 (нормални кубични метра)  – мерната единица, която отчитат разходомерите на битовите потребители, намалението е от 91 ст. за нм3 на 65 ст. за нм3.
Намалението е най-вече в доставната цена на обществения доставчик – „Булгаргаз“ ЕАД. Предизвикано е от промяна в договора с руския доставчик – „Газпром“. С това намаление доставната цена за България е вече много близо до борсовата цена на природния газ.
– Докога ще са в сила новите цени?
– Цените на „Булгаргаз“ ще бъдат разглеждани от Комисията за енергийно и водно регулиране всеки месец. Цената в сила от 1 април със сигурност ще се прилага до края на април, но общата тенденция, с оглед намаление на цените и на течните горива, а и с оглед нарастващото предлагане на природен газ (включително и втечнен), е за запазване на тази цена.
– Програмата „Дезире” за газифициране с отстъпки в цената приключи. Каква е равносметката за „Комекес”? Какви бяха предимствата за битови клиенти от участие в програмата? Колко нови клиенти имате благодарение на тази програма?
– Проектът „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “, наложил се с популярното „ДЕЗИРЕ газ”, е добър пример за успешно взаимодействие между държавата и газоразпределителните дружества, както и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства. Крайният резултат за цялата страна за периода на действие на проекта (от август 2016 г. до февруари 2020 г.) е около 12 хиляди газифицирани домакинства.
Само в община Самоков газфицираните по проект „ДЕЗИРЕ газ” домакинства са 1218 (над 10 % от всички домакинства в България, възползвали се от проекта), което представлява ръст на битовите клиенти за периода на проекта в размер на 116 %.
Общият размер за община Самоков на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 2 109 363 лв. Това са парите, с които пряко се подпомогнаха тези 1218 домакинства (средно по 1732 лв. на домакинство).
Само вследствие на присъединяването на битовите обекти по проекта се спестяват годишно над 10 хил МВтч енергия  и над 3000 т  емисии въглероден диоксид, значително е и намалението на фините прахови частици във въздуха.
Към 1 април 2020 г. газифицираните домакинства в Самоков са вече 2287, което е над 28 % от всички домакинства в града.
– Ще се разширява ли по-нататък мрежата?
– През годините от стартиране на газификацията в община Самоков (1996 г.) дружеството разви мрежата така, че към началото на 2020 г. над 85 % от потенциалните битови потребители в града са в непосредствена близост до газоразпределителната мрежа. „Комекес“ АД има проектна готовност да развие мрежата до практически всички потребители в града, с възможност за газифициране и на някои села в общината.
– Известно е, че започнахте с Продановци. Докъде е стигнала там работата? Предвижда ли се газифицирането и на други села?
– Проектирането на газификацията на Продановци започна през 2018 г. Голяма част (над 5 км) от мрежата там е изградена и природен газ вече достига до почти всички домакинства, проявили желание. Има одобрена план-схема за газификацията и на Райово. Жители от още няколко села в общината проявяват интерес към природния газ.
Газификацията на Продановци е пилотен проект, който цели да покаже възможна ли е газификацията на едно средно (за общината) по население село и какъв е комплексният ефект от това. Ефектът е предимно за домакинствата – удобство, чистота, икономия на средства; за жителите на селото – по-чист въздух и косвено – по-висока цена на имотите им; за общината – намаляване на вредните емисии и фините прахови частици, по-малко изсечени дървета.
За „Комекес“ АД анализът към момента показва, че направената в  Продановци инвестиция може да се възвърне за един твърде голям период от време (над 20 години). Без активното взаимодействие между Община Самоков и газоразпределителното дружество газификацията на други самоковски села ще е доста труден и скъп процес.
– Какво бихте искали да кажете на хората, които все още се колебаят по една или друга причина да станат ваши абонати? Какви са предимствата на природния газ в сравнение с другите по-традиционни начини за отопление? Знае се колко е важно отоплението за град като Самоков и района…
– Ще ви запозная с равносметката за цялата община Самоков към 1 април 2020 г.:
– общата инвестиция в газификацията на община Самоков е в размер на над 30 млн. лв.;
– изградени са над 100 км газоразпределителна мрежа и отклонения;
– газифицирани са 266 небитови обекти – почти всички хотели в Боровец, голяма част от стопанските, обществените и търговските обекти в Самоков;
– природен газ ползват 2287 домакинства;
– чрез изградената метанстанция компресиран природен газ достига до още 18 други обекта, като станцията е с капацитет за захранване с едно от най-чистите моторни горива – природен газ, на над 3000 автомобила дневно.
Само за 2019 г., благодарение на извършената газификация, са спестени 12 хил. тона въглероден диоксид.
Вследствие на газификацията фините прахови частици в града и Боровец са намалели с над 50 %.
Икономическият ефект от промяна в горивната база за ползващите природен газ само за 2019 г. възлиза на над 7 млн. лв. Само обектите, собственост на Община Самоков (33 бр.), са спестили за 2019 г. над 1,2 млн лв.
Развитието на газоразпределителната мрежа в общината, съчетано със стабилната и ниска цена на газа през последните години и сигурността на доставките, е успешната формула за така необходимото за енергетиката ни развитие на битовата газификация. От изключително значение за развитието на туризма – определящ отрасъл за общината, е и чистотата на въздуха и ограничаване излъчването на фини прахови частици.
За домакинствата ползването на „синьото гориво“ означава удобство, чистота, ниски разходи за отопление, топла вода, готвене (средногодишни разходи за битов потребител в община Самоков – общо около 1100 лв., а при новите цени за 2020 г. – средно под 800 лв. годишно).
– Говори се и се пише, че ще бъдат възстановени част от платените сметки за периода от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. Имате ли информация какво точно се предвижда в това отношение?
– В Народното събрание е внесен законопроект, който регламентира детайлно дали и по какъв начин могат да бъдат възстановени част от платените от крайните потребители сметки за посочения период. „Комекес“ АД ще уведоми надлежно и с подробности всички свои клиенти по въпроса веднага след като законът влезе в сила.

Интервюто взе: Надка Вардарова

Leave a Reply