Новини, Шарен свят

Център за деца очаква родители

Внимание, родители! Центърът за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения ви очаква.
Услугите – консултации с местни и външни, български и чуждестранни специалисти, и конкретни планове за индивидуална работа с децата, позитивна подкрепа на семействата, работа на терен – подкрепа в рамките на институциите /училища, детски заведения и др./, са безплатни!
Тези услуги се предлагат за първи път в общината ни за деца и млади хора от 3 до 18 години.
Центърът е създаден от фондация „Партньори България”. Има разработена цялостна програма за подкрепа на „проблемните” деца, както и за осигуряване на безопасна среда за тяхното пълноценно израстване и развитие. В продължение на три години екипът на фондацията прави задълбочено изследване и анализи на рисковите фактори, за да се стигне до въвеждането на иновативна методология за работа с децата с предизвикателно поведение и изграждането на центъра. Ангажирано е вниманието и са обучени за работа много специалисти – психолози, педагози, социални работници.
Екипът е насочил усилията си към следните приоритетни области:
Повишаване на капацитета на работещите с деца и специалисти – чрез тренинги, включващи и техники за кризисна интервенция /физическа намеса/, превантивни мерки и пр. Обучените специалисти ще продължат да бъдат част от екипа и ще работят по конкретни случаи под формата на супервизия.
Директна работа с деца и семейства: консултативно-информационна дейност, предполагаща качествена психолого-педагогическа подкрепа от специалисти; индивидуално консултиране и позитивна подкрепа на семействата.
Изграждане на родителски групи за подкрепа. Екипът припознава семейството като основен ресурс за позитивна поведенческа промяна у децата и поради това насочва основни усилия към обучението на родители /изграждане на умения за справяне с предизвикателното поведение/, както и за формирането на основа за изграждане на контакти и обмяна на опит между различни семейства. Предстои изграждането на ресурсен уебсайт, подкрепящ позитивното родителство.
Развитие на местните политики и стратегии за работа с деца с предизвикателно поведение. За всички е ясно, че тежките проблеми, пред които са изправени децата с поведенчески затруднения и техните родители /а те се отразяват и върху цялото общество/, не могат да бъдат решени трайно без намесата на държавата. Изработването и предоставянето на доказателствена информация и препоръки към държавните органи е една от важните задачи на работещите в центъра.
Работата на центъра и съответно спечеленият нов проект „Позитивни подходи за превенция на насилието над деца” с ръководител Милка Кощрова се базира на основното допускане, че ефективен контрол над злоупотребата, пренебрегването и малтретирането на деца може да се постигне единствено чрез изграждането на единна и повсеместна система за ранна интервенция, основана върху развитието на чувствително към проблема общество.

При проблеми звънете на тел. 60-281 или 0896 744 010!
Центърът се намира на ул. „Македония” 23 /в бившия Родилен дом/.

Leave a Reply