Новини, Образование, Шарен свят

Ще останат ли младите в Самоков?

Регионална среща-дискусия по проблемите и възможностите за реализация на младите хора организира Общината съвместно с Икономическия и социален съвет /ИСС/ на 24 ноември в конферентната зала на хотел „Арена”.
Проф. Лалко Дулевски, председател на съвета, запозна присъстващите с резултатите от проучване за миграционните нагласи на завършващите училище младежи в страната и общината, извършено през май 2015 г.
Председателката на Синдиката на българските учители Янка Такева, която бе водеща на срещата, обясни, че ИСС е създаден през 2001 г. Много от направените предложения и препоръки са намерили отражение в закони, стратегии, управленски програми и пр. Поддържат се и контакти с Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.
В представеното от проф. Дулевски проучване са участвали 2130 ученици, завършващи средното си образование от цялата страна, включително от Самоков, тъй като ИСС отчита значимостта на миграционните проблеми и опасността от обезлюдяване на цели региони в страната и от превръщането на България в донор на качествен човешки капитал за други страни. Проф. Дулевски подчерта, че за първи път се прави регионална среща не само с възрастни, но и с млади хора, а по това проучване в Самоков е първата среща.
Къде имате намерение да живеете, когато завършите средното си образование; кои са основните проблеми, с които се сблъскват младите хора; кои са предпочитаните държави за заминаване след завършване на средно образование; каква е основната причина, поради която бихте заминали за чужбина; при какви условия бихте останали в България? Отговорите на тези и на други подобни въпроси от самоковските младежи в повечето случаи съвпадат с мненията на техните връстници от страната. Прави впечатление, че сред нашите младежи преобладава желанието да се живее на друго място и то за предпочитане в София, а ако е в чужбина – във Великобритания. В България пък биха останали при условие, че си намерят добре платена работа или работа по специалността.
Кметът Владимир Георгиев благодари за изследването и подчерта, че в Общината ще се направи регистър на младите хора, включително за образованието им. Той запозна присъстващите с опита на Самоков при управление на общинската собственост и общинските търговски дружества, както и с дейността на Общината в подкрепа на развитието на туризма.
ОП „Маркетинг, туризъм и туристическа дейност” осигурява 50 работни места, ОП „Спортни имоти и прояви” – 30 места, Регионалният център за управление на отпадъците – 22, ОП „Строителство, ремонт и озеленяване” – 82, Общинското лесничейство – 30, а в „МБАЛ-Самоков” се трудят 66 лекари, 165 медицински специалисти и 144 души друг персонал. Георгиев увери, че в Общината се работи за подобряване на инвеститорския климат, привличането на нови капитали и осигуряването на нови работни места.
От името на хотелиерите в Боровец Благовестка Томова изрази загриженост от миграцията на младите и подчерта трудностите, които браншът изпитва – липса на качествено обслужване, отлив на туристи. Томова съжали, че няма национална стратегия за хотелиерската дейност.
Изтъкнато бе, че с Гимназията по туризъм имат добри практики за съвместна работа, но трябва да се мисли по-мащабно за създаване на условия за по-голям интерес към тази сфера сред учениците и студентите, като се осигуряват платен стаж, предварителни трудови договори и др.
Камелия Радева от Агенцията за регионално развитие на Рила изтъкна необходимостта младите хора непрекъснато да се учат, да се развиват, да решат какво най-много обичат и умеят да работят. Радева добави, че Самоков има потенциал за развитие на земеделието и туризма и че в това отношение трябва да се работи за подготвяне на млади предприемачи.
Директорката на Бюрото по труда Венета Галева посочи, че сред младите хора в общината безработицата е 20.4 % от общата. Безработните до 29 г. са 652 души, като младежите с основно, начално и по-ниско образование са 68 %. Галева разказа какви услуги могат да получат младите в бюрото и подчерта, че добра организация може да се постигне само с добра професионална подготовка.
Психоложката Веселка Маринова формира пет работни групи от ученици на случаен принцип с по един ръководител. Всеки имаше възможност да коментира каква промяна трябва да настъпи и какво би направил лично той, за да станат градът и районът по-привлекателни. Посочено бе, че практиките и стажовете за професионална ориентация и квалификация на младите хора са недостатъчни, че са ограничени възможностите за забавления в града, че са недостатъчни практиките и стажовете, има и проблеми при интеграцията на ромския етнос. Направени бяха предложения за разкриване на кариерен център, за създаване на доброволчески клубове за лесовъди и др.
Янка Такева изрази увереност, че мненията и предложенията на младите хора ще бъдат чути и че бъдещите законодателни инициативи ще дадат адекватен отговор на въпросите, свързани с потребностите на младежите.
В срещата участваха бизнесмени, експерти, преподаватели, зрелостници.

Евгения Попова

Leave a Reply