Югозападното предприятие приема документи за закупуване на горски имоти

От 1 октомври Югозападното държавно предприятие започна да приема  документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица.
През 2016 г. процедурата е била обявена за първи път и е предизвикала изключително голям интерес. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат стопанисвани и поддържани в добро състояние от техните собственици. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик, не може да надхвърля обаче 50 дка в рамките на една процедура.
Отпада изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. Тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавно горско или ловно стопанство. Освен това за улеснение на заявителите предложението за цена ще бъде по образец.
До 15 януари 2020 г. желаещите собственици трябва да подадат заявление, придружено с необходимите документи, до Югозападното предприятие или до териториалното поделение, в чийто обхват се намира имотът.  Постъпилите предложения ще бъдат разгледани, оценени и класирани.
От предприятието поясняват, че заявлението е по образец, фигуриращ под Приложение № 1 към публикуваните правила в интернет страницата на „ЮЗДП” ДП – Благоевград и неговите поделения – държавните горски и ловни стопанства. Изготвен е и образец за ценово предложение, фигуриращ под Приложение 2 към правилата.
Предприятието няма да закупува поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения; имоти, които са били предмет на договор за замяна между държавата и физически или юридически лица; земеделски територии, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*