„Пластимо” повишава конкурентноспособността си

Фирма „Пластимо” АД спечели проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТММ-02-186/08.06.2011г. С тази финансова помощ беше закупено и внедрено в редовно производство един комплект оборудване включващо машина за производство на формувани изделия от EPS и рециклиращо съоръжение за смилане на технологичния отпадък от производството на формувани изделия и автоматично обратно влагане в производството. Така фирмата продължи процеса си на обновяване на производството на изделия от експандиран полистирен като цяло.
Общата цел на настоящия проект е насочена към повишаване на конкурентоспособността на “Пластимо”АД Самоков на Европейския пазар и устойчиво развитие чрез разширяване на производството на формувани изделия от експандиран полистирен
Специфичните цели на проекта са:
1.Повишаване на производителността и увеличаване на обема на продукцията от формувани изделия
2.Оптимизиране на производствените разходи чрез въвеждането на оборудване от най-ново поколение с автоматизиран технологичен процес и ефективно използване на технологичния отпадък
3.Подобряване качеството на продукцията чрез диференцирана преработка на различни марки суровини
Чрез внедреното ново оборудване ще се постигне устойчивото развитие на производството на формувани изделия от EPS, подобряване на качеството и разнообразие на производствените артикули, както и разширяване на пазарите. Политиката на фирмата е да поддържа нивото на качество и да партнира равностойно на своите клиенти; да се развива като една съвременна фирма на европейско ниво по отношение на опазване на околната среда; на развитие на човешките ресурси, да осигури внедряване на съвременни технологии.
Модернизирането на производството ще осигури гъвкавост, ефективност и възможност да се разшири диапазона на нови продукти ,което още повече ще повиши устойчивостта на фирмата. Така „Пластимо” АД ще запази и разшири пазарите си и ще удържи на конкурентния натиск в условията на Европейския пазар.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*