История, Новини, Политика

110 години от Самоковската комуна – уникален експеримент за парламентарна демокрация

На 13 юни 1910 г. социалистите в Самоков спечелват общинските избори. Установена е Самоковската комуна.
Учудващо е общественото творчество на социалистическия общински съвет. Решаваща в това отношение е ролята на Борис Хаджисотиров, една високо културна и ерудирана личност. Завършил право в Лозана, Швейцария – една от най-демократичните страни в Европа – той идва в България като убеден социалист, вдъхновен от демократичните идеи на швейцарската социалдемократична партия и от демократичното устройство на тази страна.
Комуната първа прокламира принципите на демокрацията в тяхното най-прогресивно съвременно разбиране и води борба за претворяването им в живота. Тя приема за свой основен принцип гласността. В първия брой на в. „Самоковска комуна“ се оповестява, че вестникът „ще дава гласност на всички по-важни решения на съвета, за да могат работниците да следят дейността на другарите съветници.“ Той информира не само самоковското население, но и цялата страна за делата на Комуната. Четири пети от тиража на вестника се разпространява извън Самоков. Всички заседания на Общинския съвет са публични.
Комуната защитава общинското самоуправление, дава му смисъл и съдържание. В практиката си тя застъпва много широко демократичното начало. Избира 15 комисии, които да изучават условията в града и съобразно нуждите на хората набелязва мерки за подобряване на тяхното материално и културно положение.
В комисиите са привлечени най-компетентните по дадения въпрос граждани, специалисти и учени. Показателен е случаят с проекта за нов водопровод на града. След като в продължение на година избраната комисия се допитва до най-добрите инженери по водно стопанство в страната, отнася въпроса до видния геолог проф. Бончев. Той посочва за водоизточник изворите на Пукната скала край с. Бели Искър /проект, осъществен през 1949 г./.

Истинска харта за правата на човека

Комуната се обявява срещу всякакво безправие и се бори най-последователно в защита на обезправените слоеве от населението. Най-непосредствено чувстват това общинските служители. За да сложи край на произвола на властващите партии върху тях, тя разработва „Дисциплинарен правилник за чиновниците и служителите при самоковското градско общинско управление“. Въвежда за тях 8-часов работен ден и увеличава заплатите им за 1911 г. Урежда пенсионен фонд и отпуска помощ на стари и нетрудоспособни служители.
Комуната защитава труда на всички слоеве от населението. Тя зорко следи за прилагането на Закона за женския и детския труд. Усилията й за създаване на бюро за безработни се осуетяват от централната власт. До идването й никой не се е загрижил за най-обезправената част от населението –  слугите и слугините. Техните редове се попълват от малолетни момчета и момичета, оставени на произвола и капризите на чорбаджиите. В тяхна защита Комуната създава „Правилник за слугите и слугините в Самоков“.
Комуната постановява да се дадат избирателни права на жените. С цялата си дейност тя изковава една истинска харта на правата на човека – не декларативна, а изхождаща от действителното положение на хората.

Социалната политика

Това е една от нейните най-силни страни. Комуната първа въвежда прогресивно-подоходната система при събиране на общинските данъци. Значително намалява данъчния товар на трудещите се, освобождава бедното население от плащане на различни налози и такси. Осигурява му безплатна медицинска помощ и безплатни лекарства. Издейства от санитарните власти откриването на общинска аптека.
Прокарва осветление по улиците, където живеят бедните. Гласува чрез референдум допълнителен бюджет за канализиране на близо 5000 м улици. И въпреки че тези средства не са утвърдени от централната власт, много от улиците в бедняшките квартали са канализирани.

Просвета и за най-бедните

В програмата на Комуната заляга построяването на училища във всички квартали, снабдяването им с модерни учебни помагала. Учителите получават педагогическа свобода, гарантира се и свободата на техните обществено-политически убеждения.
Комуната се заема с издирване на всички подлежащи на обучение деца. Обзавежда първата в града безплатна трапезария за над 100 бедни деца. В бюджета си за 1911 г. предвижда 223 736 лв. за образование, но централната власт утвърждава само 59 716 лв.

Икономическата основа на общинското управление

В дейността на Комуната залягат много важни принципи на общинското самоуправление. На първо място тя рационално използва общинските имоти, за да увеличи общинските доходи. Игнорира обогатяването на отделни лица за сметка на общината и трудещите се граждани, като решава сама да експлоатира своите предприятия. Проектира създаването на голямо горско стопанство.
Борис Хаджисотиров оценява по достойнство курортните предимства на Боровец /Чамкория/ и предлага общински хотел там: „Ако малката Швейцария само от чужденци, които отиват в нейните хубави балкани, получава ежегодно повече от 400 000 лева, то пита се нашата Чамкория, която по нищо не пада по-долу по своите хубости от швейцарските балкани, не е ли в състояние да ни даде поне 40 000-50 000 лева за общината и града?“ За Комуната стопанската дейност е изключително важен принцип на общинското самоуправление.

Прякото участие на населението

Действителното участие на самоковското население в общинското управление се изразява в проведените референдуми. Комуната се обръща с допитване към населението, когато има намерение да сключи два заема: за 250 хил. лв. за построяване на нов общински дом в Самоков с аптека и градска баня и за общински хотел, парк и езеро в Чамкория. И също така заем от 100 хил. лв. за направа на училище в Долна махала, мъжка и девическа прогимназия и откриване на забавачница. Референдумът се провежда успешно на 27 декември 1910 г.  

/От книгата на Велчо Велчев „Комуната и днешният ден“, изд. „Приятел“, 2000 г./

Leave a Reply