Новини, Шарен свят

2 май е крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации

Последният срок за подаване на годишни данъчни декларации от физическите лица и едноличните търговци за получените от тях доходи през 2011 г. е 2 май 2012 г., сряда.
Декларации се подават за всички облагаеми доходи с изключение за доходите от възнаграждения, получени по трудови и приравнени на тях правоотношения.
Декларации се подават и от лицата, които през 2011 г. са упражнявали дейност, подлежаща на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Не подават годишна данъчна декларация едноличните търговци, които през годината не са извършвали дейност.
2 май 2012 г. е и краен срок за внасяне на определения по годишна данъчна декларация данък.
Санкцията за неподаване на годишната данъчна декларация в срок е до 500 лв.

Leave a Reply