Култура, Новини, Образование, Читателски

21 години от подписването на Маастрихтския договор

На 7 февруари 1992 г. в гр. Маастрихт е подписан договорът за Европейския съюз.
Договорът от Маастрихт /Маастрихтският договор/ е сключен между 12-те страни, членуващи в Европейската икономическа общност, след отделни преговори за образуване на икономически, валутен и политически съюз. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 г. и води до създаването на Европейския съюз (ЕС). Променен е с влезлия в сила на 1 май 1999 г. Амстердамски договор.
По своята същност Европейският съюз представлява обща рамка за развитието на интеграция между държавите, членуващи в него, в две основни направления:
. общ (единен) пазар, ръководен от съществуващите и по-рано общности – Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Европейската икономическа общност (ЕИО)
. обща външна политика и политика на сигурност (ОВПС) и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешния ред (СОПВР).
Договорът регламентира дейността на органите на Европейския съюз (Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Съд на Европейските общности, Сметна палата на Европейския съюз и др.) и определя минималните компетенции на съюза в областта на културата, здравеопазването, защитата на потребителя, трансевропейските мрежи, индустриалната политика и др. Решено е и да се създаде Европейски валутен съюз с обща парична единица, по-късно наречена евро. С него ЕИО се преименува в Европейска общност (ЕО).

Снежана Кашъмова
ученичка в ПТГ „Н. Вапцаров”, 9-в клас, член на кръжок „Училищни медии”

Leave a Reply