Новини, Шарен свят

212 осъдени, съдът иска нова сграда

Общо 212 души са осъдени от Самоковския районен съд през миналата година, сочи отчет за работата на съда през 2011-а. 99 от осъдените са били лишени от свобода до 3 години, като в 72 от случаите изтърпяването на наказанието е отложено. С пробация са наказани 97 лица, а с глоба – 15. Седем човека са оправдани.
От наказателните дела преобладават тези за общоопасни престъпления /като от тях най-много са от сферата на транспорта/ – 91 бр.
Второ място в своеобразната класация заемат престъпленията против собствеността – 49 бр. Основната част от тях – 36, са за кражби. За грабеж са 6 дела, за присвояване – 3, за измама – 4 бр.
Следват делата за престъпления против стопанството – 23 бр., за престъпления против личността – 15 бр. /включително 3 бр. за нанасяне на средна телесна повреда/, против реда и общественото спокойствие – 5 бр.
През миналата година са приключили и 6 дела за престъпления, свързани с наркотични вещества. Тези дела са свършили със споразумение за прекратяване на наказателното производство.
За доразследване са върнати през периода 14 дела. Всеки месец председателят на съда Симеон Стойчев е участвал в организираните от Районната прокуратура работни срещи, на които са се обсъждали причините за връщане на дела за доразследване.
В Районния съд през миналата година са подлежали на разглеждане общо 2501 дела. 2179 са били новопостъпили. Общо 2112 дела /84,4 %/ са приключени, се казва още в отчета.
В сравнение с 2010 г., през 2011-а делата са повече със 147, а спрямо 2009-а – със 740. Отчита се още, че 83 % от делата са приключили в 3-месечен срок.
Трайна е тенденцията за увеличаване на гражданските дела през последните години. През миналата година увеличаването на броя им е най-значително.
“Следва да се даде отлична оценка за работата на районните съдии предвид на това, че натовареността на съда е над средната, както и предвид високия дял на свършените в кратки процесуални срокове дела и като се вземе предвид високото качество на работата, отразено във високия брой потвърдени актове, преминали инстанционна проверка”, се изтъква в отчета.
Поддържа се интернет страница на съда и незабавно се публикуват съдебните актове.
Голям проблем за съда се оказва липсата на достатъчно и подходящи помещения. Липсва помещение за архива и материалите сега се съхраняват при лоши условия в пригодения таван на сградата. Липсват и помещения за канцеларии на съдията по вписванията и на държавния съдебен изпълнител, за регистратурата, бюро “Съдимост”, адвокатска стая и др. Затова в отчета се прави и изводът, че е наложително спешно да се планира и да се построи нова съдебна сграда в Самоков.

Leave a Reply