Новини, Шарен свят

5 лв. за регистрация на куче, 10 лв. е годишната такса

На последното заседание на Общинския съвет по предложение на кмета Владимир Георгиев бяха приети изменения и допълнения в Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучета.
Според измененията всеки собственик на куче над 6–месечна възраст, или в 30–дневен срок от неговото придобиване над тази възраст, го декларира в дирекция „Местни данъци и такси”, като попълва декларация по образец. За регистрацията на куче се заплащат 5 лв. вместо досегашните 15 лв.
Въз основа на извършената регистрация на собственика на кучето се издава регистрационна карта с информация от подадената декларация – номер на паспорта, адрес на обитаване, чип.
Годишната такса ще се заплаща до 31 март на текущата година. Таксата е вече 10 лв. вместо досегашните 12 лв.
Съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност от такса се освобождават кучета на инвалиди, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, кучета, използвани за опитни цели или от БЧК, кастрирани и ловни кучета.
Ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, до 10-о число на всеки месец предоставя данните от новоиздадените ветеринарномедицински паспорти в Областната дирекция по безопасност на храните и в общината.
Приходите от такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване на популацията и броя на безстопанствените кучета.
Отглеждането на повече от едно куче от собственик в едно жилище с етажна собственост се допуска само въз основа на решение на общото събрание на съседите по етажи от живеещите в етажната собственост.

Leave a Reply