9 души кандидатстват да валидират знания в Гимназията по туризъм

В Професионалната гимназия по туризъм продължава работата по проект „Нова възможност за моето бъдеще”, изпълняван от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд.
Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, включително на работното място, у дома и т. н.
Получаването на този документ създава предпоставки за повишаване на мотивацията у работещия за поддържане и повишаване на квалификацията, подобряване на процеса за подбор на персонала, по-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда, улесняване на трудовата мобилност, постигане на по-висока степен на обективност при оценяване на персонала и кариерното израстване, намаляване на времето и разходите при организиране на нови обучения.
Девет души ще се опитат да валидират знанията си в Гимназията по туризъм в специалностите „Готвач” и „Сервитьор”. За целта е необходимо да се представят нужните документи, след което комисия решава дали кандидатът ще бъде допуснат до изпит, на който училищна комисия ще оцени неговите знания, умения и компетентност. Комисията в гимназията е съставена от преподавателите по професионална подготовка в училището.
Това е пилотен проект на просветното министерство, поради което сегашните кандидати имат възможност да придобият документ за квалификация напълно безплатно. Предвижда се, ако резултатите са добри, да се направят на основата на тях и съответните законодателни промени.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*