Нови възможности за саниране с европейски пари

Община Самоков оповести на своя сайт на 3 януари, че Управляващият орган на ОП „Региони в растеж” е обявил процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност с краен срок за кандидатстване 27 март 2020 г. По този въпрос на 8 януари се състоя и информационна среща в сградата на Общината с участието на кмета Владимир Георгиев, консултантът по програмата за Община Самоков Владимир Хаджиев и др.
Тук представяме в резюме подробности и условията за кандидатстване.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 с краен срок за кандидатстване 27 март 2020 г.
При процедурата за подбор на документи ще се оценяват процентът на енергийни спестявания в резултат на енергоспестяващите мерки; нивото на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващите мерки; ефективността на инвестицията като отношение на необходимите инвестиции в лева към количеството спестена първична енергия; екологичната полза; степента на проектна готовност, наличието на идеен /технически/ работен проект, включително с влязло в сила разрешение за строеж и количествено-стойностна сметка за всички сгради, целесъобразността на инвестицията; целевата група и др.
Един кандидат може да подаде до три проектни предложения. Общината е създала процедура за оценка и класиране по подобие на методиката в Насоките за кандидатстване.
Общият размер на средствата по процедурата е 18,7 млн. лв., минималният допустим размер за всеки индивидуален проект е 200 хил. лв., а максималният – 1,5 млн. лв.
Крайни получатели са собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, които трябва да са регистрирали сдружение на собствениците. Сдруженията кандидатстват пред Общината.
Допустими в това отношение са многофамилни масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., многофамилни сгради с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство; пакетно-повдигани плочи; едроплощен кофраж и др.
Допустими инвестиционни дейности за финансиране са дейностите по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на сградата; мълниеотводни и заземителни инсталации, мерки за енергийна ефективност.
Предвижда се подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове и др., ремонт или подмяна на ел. инсталацията и др.
За разлика от първата процедура, в която Община Самоков е била конкретен бенефициент, по настоящата процедура проектните предложения на допустимите 28 общини /една от които е Самоковската/ се състезават на конкурентен принцип.
Заявленията за интерес и финансова помощ трябва да бъдат придружени от обследване за енергийна ефективност и техническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда и технически/работен проект и количествено-стойностна сметка към него и др.
До 17 януари трябва да бъде подадено заявление от сдружението на собствениците, че имат желание на участват в проекта. За това е необходимо съгласието на всички собственици. Те трябва сами да изберат изпълнителите на проектите и да извършат плащането в рамките на няколко хиляди лева /тези пари няма да бъдат върнати, а остава и рискът проектът да не бъде одобрен/.
Крайният срок за предоставяне на допълнителните документи, в приложение към заявленията за интерес и финансова помощ, е до 20 февруари 2020 г. при условие, че се прилага и оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.
Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Кандидатстване“, под меню „Актуални схеми“. Същата информация я има и на официалния сайт на Община Самоков – www.samokov.bg

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*